Bir ALVİNA Kuruluşudur.
Menü
,

 

 

 

MRY TEKSTİL DERİ MAĞAZACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE AKTARIMI POLİTİKASI

 

 

 

İÇİNDEKİLER

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE AKTARIMI POLİTİKASI 2

BİRİNCİ BÖLÜM: POLİTİKA HAKKINDA GENEL BİLGİ 2

1.Giriş

2.Politikanın Amacı

3.Politikanın Kapsamı

4.Tanımlar

5.Politikanın Yürürlüğü

İKİNCİ BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

1.Kişisel Veriler

2.Özel Nitelikli Kişisel Veriler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

1.Kişisel Veri Kategorizasyonu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

1.Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

2.Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

3.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

4.Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız.

BEŞİNCİ BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

1.Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

2.Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları

3.Kişisel Verileri Aktarma Amaçlarımız ve Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler

4.Yabancı Ülkelere Aktarımı Öngörülen Kişisel Veriler

ALTINCI BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

1.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

YEDİNCİ BÖLÜM: VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

1.Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılmas

2.Veri Sahibinin Hakları

3.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

4.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

5.Şirket’in Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

6.Kişisel Veri Sahibinin Kurula Şikâyette Bulunma Hakkı

SEKİZİNCİ BÖLÜM: POLİTİKAYA UYULMASINDA GÖREVLİ PERSONEL

DOKUZUNCU BÖLÜM: GÜNCELLEME VE DEĞİŞİKLİKLER

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE AKTARIMI POLİTİKASI

 

BİRİNCİ BÖLÜM: POLİTİKA HAKKINDA GENEL BİLGİ

 

 1. Giriş

MRY Tekstil Deri Mağazacılık San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla, müşterilerimiz, internet sitemizin kullanıcıları ve çalışanlarımız dahil olmak üzere Şirketimiz ile ilişkili gerçek kişilerin kişisel verilerinin, Kanun ve buna bağlı ve ilgili mevzuatına uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin mevzuattan kaynaklanan haklarının etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir. Faaliyetlerimiz sırasında ilişkide olduğumuz tüm veri sahiplerinin kişisel verilerinin korunması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin işlemleri, işbu Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Aktarımı Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz. Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan ilgili kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin işbu Politikamızın temel prensibidir.

 

 1. Politikanın Amacı

İşbu Politika’nın temel amacı, Kanun tahtında “veri sorumlusu” sıfatını haiz Şirketimiz tarafından, ticari faaliyetlerimiz sırasında veri sahipleri tarafından paylaşılan kişisel verilerin, Kanunda anılan ilkeler çerçevesinde korunması, işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına dair izlediğimiz yöntemleri belirlemektir. Bu şekilde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve aktarımı faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.

 

 1. Politikanın Kapsamı

Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın, iş ortaklarımızın, potansiyel müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, bayilerimizin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında ilişkide olduğumuz tüm gerçek kişi veri sahiplerinin kişisel verileri bu Politika’nın kapsamındadır.

 

Kişisel verilerin korunması sadece gerçek kişilerin verilerini kapsamakta olup, tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler, Kanun tahtında kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

 

 1. Tanımlar

İşbu Politika’da yer verilen kavramlar aşağıda belirtilen anlamları ifade eder: 

 

Kişisel veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir hale getiren her türlü bilgidir ve kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm hallerini kapsar.

Özel nitelikli kişisel veri:

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Açık rıza:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim hale getirme:

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel verileri işleme:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türleri bu kapsama girmektedir.

Kişisel veri sahibi:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri kayıt sistemi:

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri sorumlusu:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri işleyen:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

KVKK:

7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kurul:

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kurum:

Kişisel Verileri Korumu Kurumu.

Politika:

MRY Tekstil Deri Mağazacılık San. Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Aktarımı Politikası

 

 1. Politikanın Yürürlüğü

İşbu Politika, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak, 26/12/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’da değişiklik gerekmesi durumunda, ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir. İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar işbu Politikanın Dokuzuncu bölümünde belirtilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

 

 1.  
 1. Kişisel Veriler

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir. Mevzuat ile aynı doğrultuda, işbu Politikada, kişisel veri kavramı, özel nitelikli kişisel verileri de kapsayacaktır.

 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

 

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

 

 1.  
 1. Kişisel Veri Kategorizasyonu

Şirket nezdinde, aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi ilgili kişilerle ilişkili olduğu da bu bölümde belirtilmiştir.

 

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen isim-soyisim, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus kayıt örneği, ehliyet bilgisi, aile bireyleri nüfus bilgisi, SGK bilgileri, karakol kimlik bilgileri, imza sirküleri, gibi bilgiler

İletişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail, sosyal medya hesabı gibi bilgiler

Finansal Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren finansal ve maaş detayları, fatura bilgileri, , icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka bilgileri, aylık maaş dekontları, sigorta primi ödeme bilgileri gibi belgeler

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kanunun 6. maddesinde belirtilen verilerdir. Sağlık poliçeleri, sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, hamilelik durumu, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, günlük hasta şikayetleri, kullanmakta olduğu ilaçlar, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı vb. belgeler

Mesleki Deneyim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; öğrenim durumu, sertifika ve diploma fotokopileri gibi belgeler

Görsel ve İşitsel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları gibi belgeler

Özlük Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; özgeçmiş dosyaları, askerlik durum belgesi, iş sözleşmeleri, savunma dilekçeleri, uyarı yazıları, istifa dilekçeleri vb. her türlü belgeler

İşlem Güvenliği Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; şirket internet sitelerine erişim sağlanan IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş-çıkış kayıtları, kullanıcı adı ve şifre bilgileri vs. bilgiler

 

Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerinin işlendiği detaylandırılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

 

İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ

Kimlik Bilgisi

Tedarikçi, çalışan adayı, çalışan, müşteri, şirket yetkilisi, ziyaretçi, taşeron ve üçüncü kişiler

İletişim Bilgisi

Tedarikçi, çalışan adayı, çalışan, müşteri, şirket yetkilisi, ziyaretçi, taşeron ve üçüncü kişiler

Finansal Bilgi

Müşteri, çalışan, tedarikçi, taşeron ve üçüncü kişiler

Mesleki Deneyim Bilgisi

Çalışan adayı, çalışan

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Çalışan

Görsel ve İşitsel Veri

Müşteri, çalışan, tedarikçi, ziyaretçi ve üçüncü kişiler

Özlük Bilgisi

Çalışan, çalışan adayı

İşlem Güvenliği Bilgisi

Müşteri ve üçüncü kişiler

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

 1.  
 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından Kanunda ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Şirket, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket eder:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Kişisel veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Kişisel verilerin doğru olması ve güncel tutulması sağlanır. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Kişisel veriler, belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, Şirketin işlediği kişisel verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Kişisel veriler, Şirket tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için amaçla bağlantılı olup, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılır. İşlenen veriyi, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutar. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Kişisel veriler, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyumlu olarak, aksi durumda işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Kişisel verinin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirket, kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Şirket, ilgili kişilerin kişisel verilerini, açık rıza olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işleyebilir. Örneğin; Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi için ilgili kişinin açık rızası aranmayacaktır.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması: Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin, kişinin şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir. Bu bağlamda kan grubu, geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden işlenebilir.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması: Şirket tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel veriler işlenebilecektir. Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisi alınabilecektir.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması: Şirket, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyebilir. Örneğin, şirketler çalışanlarının belirli verilerini SGK’ya bildirmek zorundadır.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması: İlgili kişilerin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel verileri, korunması gereken hukuki yarar ortadan kalktığından, açık rıza almadan işlenebilir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Şirket, hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde ilgili kişilerin kişisel verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması: Şirket, ilgili kişilerin Kanun ve işbu Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyebilir. Şirket, kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve ilgili kişilerin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli tüm özen ve hassasiyeti göstermektedir.

 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirket, Özel Nitelikli Kişisel Verileri, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemez. Şirket özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması konusunda da gerekli işlemleri yürütür. 

 

 1. Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız

Şirket tarafından, toplanan Kişisel Veriler, aşağıda sayılan amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak veri sahibinin açık rızası Şirket tarafından temin edilmektedir.

 • Ticari ve idari faaliyetlerimizin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adayı başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin düzenlenmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet satış süreci ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Reklam/Kampanya/Promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ücret politikasının yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu olarak şirketin operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında SMS, sesli ve/veya diğer türlü pazarlama mesajları başta olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti göndermek.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda Kanunda öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz. Ancak kişisel veriler, işbu Politika’nın Dördüncü Bölümünün 2. maddesinde açıklanan hallerde açık rıza aranmadan aktarılabilir. 

 

 1. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak, işbu Politika’nın Dördüncü Bölümünün 2. maddesinde yer alan istisnai hallerinin birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak:

 • Kurul’un ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması,
 • Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye’de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması;

hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışında aktarılabilir. 

 

 1. Kişisel Verileri Aktarma Amaçlarımız ve Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler

Kişisel veriler, işbu Politika’nın 4. Bölüm 4. Maddesinde sayılan amaçlarla,

 • Tedarikçilerimize,
 • İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,
 • Grup şirketlerimize,
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuk danışmanı ve mali müşavire,
 • Şirket yetkililerine,

işbu Politikada açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilmektedir.

 

 1. Yabancı Ülkelere Aktarımı Öngörülen Kişisel Veriler

Şirketimiz tarafından, işleyişimiz sırasında yabancı ülkelerde mukim üçüncü kişilere aktarılan herhangi bir kişisel veri bulunmamaktadır.

 

ALTINCI BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

 1.  
 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından internet sitemiz, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, kayıt formları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreç içerisindeki yöntemlerle veya sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulunan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde, Şirketimizin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilmesi, sizlerle kurmuş olduğumuz iş ilişkisinin gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak sahip olduğumuz hakların tesisi, kullanılması ve korunması maksadı ve ilişkide olduğumuz ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek Şirketimizin meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar dahilinde işlemek üzere toplanmaktadır.

 

 

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM: VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 1.  
 1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Şirketimiz, Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kanun’un 10. maddesine uygun olarak ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Bu kapsamda şirketin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapılmaktadır.

 

 1. Veri Sahibinin Hakları

Şirketimiz, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca ilgili kişilere;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11.  Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarının olduğunu açıklar.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

KVKK’nın 28. maddesi gereğince, ilgili kişiler aşağıdaki hallerde, yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler ve aşağıdaki hallerde kişisel verilerin işlenmesi KVKK ve işbu Politikanın kapsamı dışında olacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

KVKK’nın 28/2. maddesi gereğince aşağıda sıralanan hallerde ilgili kişiler zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 •  Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel Veri Sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

İlgili kişiler işbu Politikada sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle, internet sitemizde bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurup imzalayarak;

 • Şahsen başvuru ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Posta yoluyla,
 • Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresi olan [email protected] adresine gönderilmek suretiyle,

Şirketimize iletebilirler.

Yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru kanalları özelinde bilgilendirme: 

 

Başvuru Yöntemi 

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen veya posta yoluyla başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat Şirket merkezimize gelerek veya posta yoluyla göndererek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Dokuz Eylül Mah. Kahramanlar Cad. No:33/1 Gaziemir, İzmir

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Dokuz Eylül Mah. Kahramanlar Cad. No:33/1 Gaziemir, İzmir

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Güvenli elektronik imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla başvuru

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

 1. Şirket’in Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Şirketimiz, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Hukuka veya mevzuata aykırı, yanıltıcı veya hatalı başvurulardan doğan tüm sorumluluk, talebi yönelten ilgili kişiye ait olacaktır. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında, Şirketimizin yapılan başvuruya ilişkin cevabının 10 sayfayı geçmesi halinde, 10. sayfadan sonraki her bir sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti uygulanacaktır. Şirketimiz, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirket, talebin gereğini yerine getirir. 

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kurula Şikâyette Bulunma Hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM: POLİTİKAYA UYULMASINDA GÖREVLİ PERSONEL

Şirket bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Şirket üst yönetiminin kararı gereğince KVKK Uyum konusunda denetime yetkili ve görevli çalışanlar belirlenmiştir. İşbu çalışanlar, ilgili kişilerin verilerinin hukuka, işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalara uygun olarak saklanması, işlenmesi ve aktarılması için gerekli işlemleri yapmakla yetkili ve görevlidir. KVKK konusunda denetimle görevli çalışanların başlıca görevleri şunlardır:

 • Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Aktarılmasına ilişkin ve diğer her türlü politika, iç yönerge vs. direktiflerin uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak hususlarını üst yönetimin onayına sunmak.
 • KVKK ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususların uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Şirket içerisinde ve Şirketin iş birliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak.
 • Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi için alınan gerekli önlemlerin uygulanmasını temin etmek.
 • Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler planlamak ve icra edilmesini sağlamak.
 • İlgili kişilerin başvurularını en hızlı şekilde karara bağlamak.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikalardaki değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak.
 • Kişisel Verilerin Korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirket içinde yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek.
 • Şirket üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM: GÜNCELLEME VE DEĞİŞİKLİKLER

Şirket, Kanun’da ve bağlı mevzuatında yapılan değişiklikler, Kurul kararları ve/veya sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar bu bölümde belirtilir.

 

26/12/2019         : Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası, Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.